Bel: 06 2324 1697 of stuur een email naar:info@brederoo.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. Onder de opdrachtgever wordt verstaan diegene die, hetzij schriftelijk, hetzij telefo­nisch, hetzij mondeling, Studio Brederoo opdracht heeft gegeven.
2. Onder Studio Brederoo wordt verstaan diegene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.
3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan Studio Brederoo om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al het geen Studio Brederoo ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
6. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, verrichtingen en overeenkomsten van Studio Brederoo, tenzij door Studio Brederoo enige nadere afwijking schriftelijk is bevestigd.
7. Een verwijzing door de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Studio Brederoo niet aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In het geval er desondanks toch nog tegenstrijdigheid mocht blijken te bestaan, wordt Studio Brederoo niet geacht (een) voor haar ongunstiger bepaling(en) te hebben aanvaard.

8. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Studio Brederoo, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en Studio Brederoo.

Artikel 2. Opdracht aanvaarding en wijzigingen
1. Studio Brederoo is aan een opdracht of order gebonden, wanneer Studio Brederoo de order schriftelijk heeft bevestigd. Opdrachtgever is al door verstrekking van de opdracht gebonden.
2. Door het geven van een opdracht erkent de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Studio Brederoo te kennen en er genoegen mee te nemen.
3. Wijzigingen in de opdracht of de over­eenkomst zijn slechts dan van kracht, wanneer zij schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Bij mondelinge of telefonische opgave van opdrachten of wijzigingen hierop is het risico voor de tenuitvoerlegging van de opdracht voor rekening van de opdracht­gever.
5. Wijzigingen in de oorspronkelijke op­dracht, van welke ook, (b.v. in tekst, wijze van zetten, verwerking of plaatsing van fo­to’s, illustraties enz.) door of namens de opdracht­gever aangebracht, kunnen de opdrachtge­ver extra in rekening warden gebracht.
6. Bij het accepteren van een opdracht is Studio Brederoo, gerechtigd een voorschot te vor­deren en tijdens de uitvoering der opdrach­ten tussentijds te declareren. Indien Studio Brederoo ertoe overgaat tot facturering in delen verklaart de opdrachtgever zich ermee akkoord dat iedere deelfactuur een afzonderlijk geheel vormt en uit dien hoofd geheel los staat van voorafgaande en/of opvolgende werkzaamheden, resp. facturen en als zodanig daarmee niet compensabel is. Door de opdrachtgever gepretendeerde vorderingen op Studio Brederoo kunnen nimmer gecompenseerd worden met deelvorderingen op de opdrachtgever.
7. Bij het annuleren van een opdracht door welke oorzaak dan ook, worden kosten in rekening gebracht ter zake van gemaakte teksten, ontwerpen, werktekeningen, foto’s en illustratiemateriaal, evenals ter zake van voorbereidende werkzaamheden en bespre­kingen e.d.
8. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Studio Brederoo te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.
9. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door Studio Brederoo.
10. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
11. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Studio Brederoo buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 3. Offertes
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.
2. Desgevraagd zal Studio Brederoo voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal Studio Brederoo de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
3. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
4. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door Studio Brederoo ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan – voor zover daarmee in overeenstemming – van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen
1. Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Studio Brederoo is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.
3. Alle leveringen worden geacht te zijn geschiedt ter plaatse waar Studio Brederoo is gevestigd.
4. Alle betalingen dienen daar op een door Studio Brederoo aan te wijzen rekening te geschieden.
5. De in aanbieding en overeenkomsten opgenomen prijzen zijn gebaseerd op materiaalprijzen, lonen, diverse kosten en even­tuele belastingen, welke gelden of van kracht zijn ten tijde van de aanbiedingen of van het aangaan van de overeenkomst.
6. Indien een der hiervoor genoemde fac­toren een verhoging ondergaat heeft Studio Brederoo het recht haar prijzen, eventueel met terugwerkende kracht, aan te passen.
7. Wij behouden ons van het recht voor, om in geval van drukfouten in prijslijst, catalogus, op Internet, evenals in offertes onze juiste prijs te handhaven.

Artikel 5. Termijn
1. De periode waarin Studio Brederoo, de tussen de opdrachtgever en Studio Brederoo overeengekomen diensten moet verrichten gaat in, nadat Studio Brederoo de opdracht schriftelijk heeft aangenomen, alle formaliteiten welke nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld, alle benodigde beschei­den in haar bezit zijn en opdrachtgever Studio Brederoo bovendien de door Studio Brederoo voor de uitvoering der werkzaamheden ver­eiste gegevens ter beschikking heeft gesteld.
Deze overeengekomen termijn(en) is (zijn) geschorst, zodra en zolang opdrachtgever in gebreken is met de betaling van enig uit hoofde van dezelfde overeenkomst verschuldigd bedrag, dan wel zolang Studio Brederoo door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Voor het begrip overmacht wordt verwezen naar artikel 10.
2. Overschrijding van tijd waarbinnen Studio Brederoo de diensten moet hebben verricht, door welke oorzaak ook, zal opdrachtgever, behoudens in geval van bewezen wanpresta­tie van Studio Brederoo en/of uitdrukkelijk anders overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeen­komst of niet nakoming van enige verplich­ting, welke voor hem uit deze of enige ande­re hiermede samenhangende overeenkomst mochten voortvloeien.

Artikel 6 . Inschakeling derden
1. Indien dat naar het oordeel van Studio Brederoo redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is Studio Brederoo gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven. Met diens verstande dat ten aanzien van het laten uitvoe­ren van werkzaamheden de opdracht, aan derden eerst zal plaatsvinden na ontvangst van een schriftelijke en/of mondelinge goedkeuring van de opdrachtgever, waaronder in het eerste geval tevens wordt verstaan een paraaf op kopiewerktekeningen of drukproef.
2.Bij het laten uitvoeren van opdrachten door derden, werken deze voorwaarden ook ten gunste van dergelijke derden, op voor­waarde overigens, dat Studio Brederoo derden desnoods achteraf, schriftelijk machtigen zich op deze voorwaarden te beroepen, zonder dat deze machtiging enigerlei verplichting tegen Studio Brederoo zou kunnen doen ontstaan.
3. Ter zake van door Studio Brederoo uitgevoer­de werkzaamheden wordt ingestaan voor de deugdelijkheid van de uitvoering der werkzaamheden, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
4. Ter zake van in de opdracht van onze uitgevoerde werkzaamheden, draagt Studio Brederoo geen verantwoordelijkheid en kan zij niet aansprakelijk warden gesteld, daarom noch voor fouten in haar werk van derden, noch voor enigerlei vorm van wanprestatie door derden, evenmin is Studio Brederoo gehou­den in te staan voor verborgen gebreken van geleverde materialen.
5. De bij uitvoering van de opdracht opgetre­den geringe afwijkingen van opgegeven kleuren en/of maten of andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van het product, geven de opdrachtgever generlei recht op annulering of ontbinding van de overeenkomst, noch het recht om ontvangst of betaling van het gele­verde te weigeren, noch het recht op enige andere actie zijnerzijds.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden
1. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die Studio Brederoo aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde Studio Brederoo effectief vrijwaart. Studio Brederoo zal de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
2. De opdrachtgever vrijwaart Studio Brederoo tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van Studio Brederoo.

Artikel 8. Reclames
1.Reclames zullen uitsluitend in behande­ling warden genomen, indien dit schriftelijk, uiterlijk 8 dagen na levering van de producten, materialen of na het verrichten van werkzaamhe­den zijn gemeld aan Studio Brederoo en in de gele­genheid is gesteld een en ander te controleren. Indien binnen 8 dagen geen schriftelijke reclames zijn ontvangen betekent dit, dat de factuur door opdrachtgever, akkoord is bevonden. Het niet akkoord bevinden van enige factuur geeft opdrachtgever niet het recht om enige betaling uit te stellen.
2. Klachten over de uitvoering van telefo­nisch opgegeven opdrachten of over fouten door onduidelijke communicatie van de opdrachtgever, kunnen door de uitgever niet worden geaccepteerd.
3. Mondelinge afspraken binden Studio Brederoo slechts voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
4. Vorderingen welke opdrachtgever uit hoofde van garantieverplichtingen, mocht hebben, vervallen uiterlijk 6 maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht. Studio Brederoo is van haar garantieverplichtin­gen geheel ontheven, indien opdrachtgever derden buiten voorkennis en toestemming van Studio Brederoo werkzaamheden aan het door Studio Brederoo verrichte werk laat doen of deze zelf verricht, dan wel opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere hiermede samenhangen­de overeenkomst mocht voortvloeien.
5. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
6. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Studio Brederoo beslissend.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Studio Brederoo voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
2. Studio Brederoo zal de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde Studio Brederoo binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.
3. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
4. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio Brederoo.
5. Studio Brederoo is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.
6. Alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwer­pen, schetsen, modellen, foto’s en dergelijke, door of namens Studio Brederoo bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, zijn even­als het recht daarvan gebruik te maken het onvervreemde eigendom van Studio Brederoo, ten­zij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 10. Overmacht
1. In geval Studio Brederoo door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Studio Brederoo het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, een dergelijke zaak te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Studio Brederoo hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, evenals plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 11. Betalingstermijn
1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen veertien dagen na factuurdatum.
2. Studio Brederoo draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
3. Studio Brederoo is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.
4. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting aan Studio Brederoo voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%.
5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde vorderingen zijn gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste € 150,– per vordering bedragen.

Artikel 12. Opschorting, staking en ontbinding
1. Studio Brederoo is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.
2. Bovendien is Studio Brederoo gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met Studio Brederoo gesloten overeenkomst voortvloeien, evenals in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de al verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is Studio Brederoo dan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Studio Brederoo gederfde inkomen.
5. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd tussen Studio Brederoo en een opdrachtgevende wederpartij, waaraan voor Studio Brederoo een diversiteit aan opdrachten ten grondslag ligt, kunnen alleen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden en wel uitsluitend bij aangetekend schrijven. Studio Brederoo zal te allen tijde de gelegen­heid hebben de opdrachten die Studio Brederoo ten tijde van de opzegging doende was te voeren, te voltooien.
6. In gevallen waarbij werkzaamheden worden verricht door derden en waarbij een overeenkomst dienaangaande om welke reden dan ook door Studio Brederoo wordt beëindigd, kan door derden geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding van kosten schade en winstverdeling ten laste van Studio Brederoo, welke naar aanleiding van vorenbedoelde beëindiging mochten voortvloeien uit verplichtingen uit welke hoofde dan ook.

Artikel 13. Levertijden
1. De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Studio Brederoo ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting tegen Studio Brederoo.

Artikel 14. Garantie

1. Ter zake van door Studio Brederoo uitgevoer­de werkzaamheden wordt ingestaan voor de deugdelijkheid van de uitvoering der werkzaamheden, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
2.Ter zake van in de opdracht van onze uitgevoerde werkzaamheden, draagt Studio Brederoo geen verantwoordelijkheid en kan zij niet aansprakelijk warden gesteld, daarom noch voor fouten in haar werk van derden, noch voor enigerlei vorm van wanprestatie door derden, evenmin is Studio Brederoo gehou­den in te staan voor verborgen gebreken van geleverde materialen.

Artikel 15. Rechter

1. De overeenkomst in al haar onderdelen, wordt beheerst door Nederlands recht en wordt geacht in Nederland te zijn gesloten.
2. Uitsluitend de competentie Rechter in eer­ste aanleg is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen betreffende overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Rijswijk, februari 2003

De Directie van Studio Brederoo

(KvK nummer:2725516)